ALIJV jaarvergadering

Op vrijdag 19 januari a.s. heeft ijsvereniging ALIJV weer haar jaarlijkse ledenvergadering. De aanvang is 20.00 uur en de locatie is de achterzaal van Het Nieuwe Bonte Paard.

Agenda:

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen
 • Jaarverslag
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Pauze
 • Bestuursverkiezing.  Aftredend en niet herkiesbaar: Klaas Beets. Het bestuur stelt voor om Paul  v.d. Horst voor te dragen als secretaris. In eerste instantie voor de periode van 1 jaar.
 • (Winter)programma
 • Rondvraag
 • Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.