Jaarvergadering 31 januari 2014

ALIJV Nieuws – jaarvergadering

Op vrijdag 31 januari a.s. heeft ijsvereniging ALIJV weer haar jaarlijkse ledenvergadering. De aanvang is 20.00 uur en de locatie is de achterzaal van Het Nieuwe Bonte Paard.

Agenda:

-          Opening
-          Ingekomen stukken en mededelingen
-          Notulen
-          Jaarverslag
-          Verslag van de penningmeester
-          Verslag kascommissie

-          Pauze

-          Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: K. Beets. Aftredend en niet herkiesbaar: K.J. Stam. Het bestuur stelt voor om D. Witteveen te benoemen als bestuurslid.

-          (Winter)programma
-          Rondvraag
-          Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld

K. Beets

Secretaris ALIJV